ไทย
97% translated

ลีเฟย (Pokémon GO)

ลีเฟย Pokemon GO

ลีเฟย

#470 (ชินโอ)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. ลีเฟย evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

Standard game images

ลีเฟย - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ลีเฟย, which has the following appearance:

About

"มันไดรับสารอาหารจากการสังเคราะหแสง มีชีวิตที่เงียบสงบนปาลึกที่มีแหลงน้ำสะอาดไหลผาน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอรใบไม 13 7 15.6
  เคลื่อนที่ความไวแสง 8 12.5 10
  ปนกลเมล็ดพืช Elite TM 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  โซลารบีม 180 -20.4 44.1
  ลีฟเบลด 70 -13.8 35
  เอนเนอรจี้บอล 90 -12.8 27.7
  สุดยอดไมตาย Elite TM 90 -17.2 31

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ลีเฟย

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc