ไทย
97% translated

กราเซีย (Pokémon GO)

กราเซีย Pokemon GO

กราเซีย

#471 (ชินโอ)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. กราเซีย evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

Standard game images

กราเซีย - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny กราเซีย, which has the following appearance:

About

"มันสามารถทำใหความชื้นที่อยูรอบตัวกลายเปนน้ำแข็งได มันจะสรางเม็ดน้ำแข็งเพื่อยิงใสเหยื่อ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สะเก็ดน้ำแข็ง 12 10 12
  ลมหายใจเยือกแข็ง 10 8.9 13.3
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 32.7
  สายลมเยือกแข็ง 60 -10 21.8
  หิมะถลม 90 -18.5 40
  สุดยอดไมตาย Elite TM 90 -17.2 31
  คลื่นน้ำ Elite TM 70 -15.6 21.9

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to กราเซีย

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc