ไทย
97% translated

แบล็กกี (Pokémon GO)

แบล็กกี Pokemon GO

แบล็กกี

#197 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. แบล็กกี evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

แบล็กกี Raid Guide

แบล็กกี has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แบล็กกี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แบล็กกี, which has the following appearance:

About

"แบล็กกีวิวัฒนาการจากการสัมผัสคลื่นจากดวงจันทร มันจะซอนตัวอยูในความมืดอยางเงียบ ๆ และรอใหศัตรูเคลื่อนที่ ลวดลายรูปวงแหวนบนรางกายของมันจะเรืองแสงในขณะที่มันจะจูโจม"

All counter Pokémon

Most vulnerable to แบล็กกี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc