ไทย
97% translated

บูสเตอร (Pokémon GO)

บูสเตอร Pokemon GO

บูสเตอร

#136 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. บูสเตอร evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

บูสเตอร Raid Guide

บูสเตอร has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

บูสเตอร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny บูสเตอร, which has the following appearance:

About

"ขนฟูนุมของบูสเตอรมีประโยชนที่หลากหลาย มันจะปลอยความรอนออกมาในอากาศ ทำใหรางกายของมันไมรอนจนเกินไป รางกายของบูสเตอรสามารถรอนไดสูงสุดถึง 1,650 องศาฟาเรนไฮตเลยทีเดียว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลูกไฟ 10 10 12
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
Main move Damage EPS DPS
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  พนไฟ 70 -22.7 38.2
  คลื่นความรอน Elite TM 95 -33.3 38
  โอเวอรฮีท 160 -25 48
  สุดยอดไมตาย Elite TM 90 -17.2 31
  พลังสุดขีด Elite TM 85 -16.7 28.3

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to บูสเตอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc