ไทย
97% translated

เอฟ (Pokémon GO)

เอฟ Pokemon GO

เอฟ

#196 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. เอฟ evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

เอฟ Raid Guide

เอฟ has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เอฟ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เอฟ, which has the following appearance:

About

"เอฟจะซื่อสัตยเปนอยางมากตอเทรนเนอรที่มันเห็นวาคูควร วากันวามันใชพลังในการรับรูลวงหนาเพื่อปกปองเทรนเนอรของมันจากอันตราย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 13.1
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงพลังจิต 70 -15.6 26.3
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  รูลวงหนา 120 -37 53.3
  สุดยอดไมตาย Elite TM 90 -17.2 31
  ชาโดวบอล Elite TM 100 -16.7 33.3
  ไซโคแฟงก 30 -27.5 30

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เอฟ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc