ไทย
97% translated

ธันเดอรส (Pokémon GO)

ธันเดอรส Pokemon GO

ธันเดอรส

#135 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. ธันเดอรส evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

ธันเดอรส Raid Guide

ธันเดอรส has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ธันเดอรส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ธันเดอรส, which has the following appearance:

About

"เซลลของธันเดอรสผลิตกระแสไฟฟาออน ๆ ออกมา พลังไฟฟาจะขยายตัวจากขนที่มีไฟฟาสถิตของมัน ทำใหมันสามารถปลอยไฟฟาได ขนตั้งของมันเกิดจากเข็มพลังงานไฟฟา"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
  โวลตเชนจ 14 13.1 10.5
Main move Damage EPS DPS
  ปลอยกระแสไฟฟา 65 -13.2 31.2
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 38.4
  ฟาผา 100 -41.7 50
  สุดยอดไมตาย Elite TM 90 -17.2 31
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา Elite TM 140 -27 45.4

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ธันเดอรส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc