ไทย
97% translated

นิมเฟย (Pokémon GO)

นิมเฟย Pokemon GO

นิมเฟย

#700 (คาลอส)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. นิมเฟย evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

Standard game images

นิมเฟย - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นิมเฟย, which has the following appearance:

About

"ปลอยคลื่นที่ชวยใหผอนคลายออกมาจากหนวดรับ สัมผัสที่มีรูปทรงคลายริบบิ้น เพื่อใหเลิกตอสู"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เคลื่อนที่ความไวแสง 8 12.5 10
  ออดออน 20 7.3 16
Main move Damage EPS DPS
  เดรนคิส 60 -19.2 27.7
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 34.3
  มูนฟอรซ 130 -25.6 40
  สุดยอดไมตาย Elite TM 90 -17.2 31
  ไซโคช็อค Elite TM 65 -12.2 24.1

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นิมเฟย

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc