ไทย
97% translated

All Pokémon moves

A list of the best Pokémon moves

A ranked list of all Pokémon moves and their Damage Per Second. All moves display what damage they do, but do not say how long the move takes. To find out how powerful a move is, the damage per second (DPS) is an accurate way of comparing and finding out which Pokémon move does the most damage.

Filter by:
ปกติ ตอสู บิน พิษ ดิน หิน แมลง ผี โลหะ ไฟ น้ำ หญา ไฟฟา พลังจิต น้ำแข็ง มังกร ความมืด แฟรี่

Quick moves

Move Damage DPS
  ดิ้นรน 35 15.9
  ตัดตอเนื่อง 3 7.5
  แมลงกัด 5 10
  กัดติด 6 12
  โจมตีแบบไมคาดคิด 7 10
  ลมหายใจมังกร 6 12
  ช็อคไฟฟา 5 8.3
  สปารค 6 8.6
  เตะเลียด 6 10
  คาราเตช็อป 8 10
  ลูกไฟ 10 10
  โจมตีดวยปก 8 10
  จิก 10 10
  ลิ้นเลีย 5 10
  ชาโดวคลอว 9 12.9
  แสเถาวัลย 7 11.7
  คัตเตอรใบไม 13 13
  มัดช็อต 5 8.3
  สะเก็ดน้ำแข็ง 12 10
  ลมหายใจเยือกแข็ง 10 11.1
  เคลื่อนที่ความไวแสง 8 10
  ขวน 6 12
  พุงเขาชน 5 10
  ปด 7 11.7
  ตัด 5 10
  โจมตีดวยพิษ 10 12.5
  กรดละลาย 9 11.3
  ไซโคคัตเตอร 5 8.3
  หินผาถลม 12 13.3
  เมทัลคลอว 8 11.4
  บูลเล็ทพันช 9 10
  ปนฉีดน้ำ 5 10
  ดิ้นกระแดว 0 0
  สาดโคลน 18 12.9
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 10.9
  จิตตานุภาพ 20 12.5
  เหล็กในพิษ 5 8.3
  ฟอง 12 10
  หลอกตี 10 11.1
  ปกเหล็ก 11 13.8
  เขี้ยวไฟ 12 13.3
  ถลมหิน 15 11.5
  แปลงราง 0 0
  ตอบโต 12 13.3
  ผงหิมะ 6 6
  ชารจบีม 8 7.3
  โวลตเชนจ 14 8.8
  ดรากอนเทล 15 13.6
  แอรสแลช 14 11.7
  เกาะติด 10 9.1
  การตอตานของแมลง 15 10
  ทำใหตกใจ 8 7.3
  คำสาป 10 8.3
  ไอออนเทล 15 13.6
  วงลอไฟ 14 12.7
  ปนกลเมล็ดพืช 8 7.3
  สัมผัสพิเศษ 12 10.9
  บารกเอาต 12 10.9
  พลังเรนลับ 15 10
  พุงเขาใส 8 6.7
  ปนน้ำตก 16 13.3
  หาว 0 0
  ของขวัญ 5 3.8
  ตีตก 16 13.3
  กรงเล็บทำลายลาง 0 0
  ดูดเลือด 0 0
  ออดออน 20 13.3
  ล็อคออน 1 3.3
  เขี้ยวสายฟา 12 10
  เขี้ยวน้ำแข็ง 12 8
  เรียกลม 25 12.5
  เผาใหเปนเถาถาน 29 12.6
  สายลมแหงภูตพราย 9 9.3
  เตะสองครั้ง 10 10
  เมจิคัลลีฟ 16 11.4
  กลิ้ง 14 10

Main moves

Move Damage DPS
  รัด 60 20.7
  แสงมฤตยู 150 39.5
  คลื่นชั่วราย 80 26.7
  สลัดจแอตแทก 50 23.8
  หนีบ 35 18.4
  กงลอไฟ 60 22.2
  เมกาฮอรน 110 50
  พนไฟ 70 31.8
  ขุดรู 100 21.3
  ครอสช็อป 50 33.3
  ลำแสงพลังจิต 70 21.9
  แผนดินไหว 140 38.9
  ศิลาพิฆาต 100 43.5
  หมัดเยือกแข็ง 50 26.3
  ปลอยกระแสไฟฟา 65 26
  ลัสเตอรแคนนอน 100 37
  จะงอยสวาน 65 28.3
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 27.3
  พายุหิมะ 130 41.9
  คลื่นความรอน 95 31.7
  คมมีดบูมเมอแรง 55 22.9
  ดริลไลนเนอร 80 28.6
  บุษบาโปรยปราย 110 42.3
  เสียงฮัมของแมลง 100 27
  เขี้ยวมหาพิษ 35 20.6
  ไนทสแลช 50 22.7
  บับเบิ้ลบีม 45 23.7
  กงลอนรก 60 27.3
  เตะต่ำ 40 21.1
  อควาเจ็ท 45 17.3
  อควาเทล 50 26.3
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 26.2
  ไซโคช็อค 65 24.1
  พลังโบราณ 70 20
  ปดกั้นดวยศิลา 70 21.9
  ผาทลาย 80 29.6
  พาวเวอรเจม 80 27.6
  แฝงเงา 50 17.2
  ชาโดวพันช 40 23.5
  สายลมบอกเหตุ 50 21.7
  ชาโดวบอล 100 33.3
  แมกเน็ทบอมบ 70 25
  ไอออนเฮด 60 31.6
  หมัดสายฟา 45 25
  ฟาผา 100 41.7
  หนึ่งแสนโวลต 80 32
  พายุหมุน 45 16.1
  คลื่นมังกร 90 25
  ดรากอนคลอว 50 29.4
  เสียงทรงเสนห 70 17.9
  เดรนคิส 60 23.1
  เมจิคัลไชน 100 28.6
  มูนฟอรซ 130 33.3
  คลอเคลีย 90 31
  ครอสพอยซัน 40 26.7
  สลัดจบอมบ 80 34.8
  สลัดจเวฟ 110 34.4
  ดัสทชูท 130 41.9
  ตะบองกระดูก 40 25
  ปรับพื้นราบ 80 22.9
  ระเบิดโคลน 55 23.9
  ลำแสงสัญญาณ 75 25.9
  ซิสเซอรครอส 45 28.1
  ไนโตรชารจ 70 18.4
  ระเบิดไฟ 70 26.9
  เพลิงอัคคี 140 33.3
  น้ำเค็ม 60 26.1
  คลื่นน้ำ 70 21.9
  น้ำรอน 80 21.6
  ไฮโดรป๊มพ 130 39.4
  ไซโคคิเนซิส 90 32.1
  สายลมเยือกแข็ง 60 18.2
  หมัดไฟ 55 25
  โซลารบีม 180 36.7
  ลีฟเบลด 70 29.2
  พาวเวอรวิป 90 34.6
  แอรคัตเตอร 60 22.2
  ลมพายุ 110 40.7
  ผาอิฐ 40 25
  สปดสตาร 60 21.4
  เขาขวิด 40 21.6
  เหยียบแบน 55 32.4
  ฟนหนามรณะ 80 32
  ทิ้งตัวทับ 50 26.3
  ดิ้นรน 35 15.9
  แปลงราง 0 0
  อินไฟท 100 43.5
  หมัดดินระเบิด 90 33.3
  โฟกัสบลาสท 140 40
  ออโรราบีม 80 22.5
  ไวลดโวลต 90 34.6
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 37.8
  หิมะถลม 90 33.3
  เบรฟเบิรด 130 65
  ก็อดเบิรด 80 40
  สุสานทรายดูด 60 15
  ร็อคบลาสท 50 23.8
  ลมสีเงิน 70 18.9
  ไนทเฉด 60 23.1
  ไจโรบอล 80 24.2
  เฮฟวีบอมเบอร 70 33.3
  โอเวอรฮีท 160 40
  ปมหญา 90 34.6
  เอนเนอรจี้บอล 90 23.1
  รูลวงหนา 120 44.4
  มิเรอรโคต 60 23.1
  อารมณเดือดพลาน 110 28.2
  กัดขย้ำ 70 21.9
  หลอกลวง 70 35
  โตคลื่น 65 38.2
  หมูดาวตก 150 41.7
  คำอธิษฐานแหงการทำลาย 70 41.2
  ไซโคบูสท 70 17.5
  กระแสคลื่นแหลงกำเนิด 130 76.5
  ดาบผาชัน 130 76.5
  เวเธอรบอล 55 34.4
  เวเธอรบอล 55 34.4
  เวเธอรบอล 55 34.4
  เวเธอรบอล 55 34.4
  ฮารดแพลนท 100 38.5
  บลาสทเบิรน 110 33.3
  ปนใหญพลังน้ำ 90 47.4
  สุดยอดไมตาย 90 31
  โคเม็ทพันช 100 38.5
  พุงหัวจรวด 130 41.9
  ระเบิดกรด 20 6.7
  พลังปฐพี 100 27.8
  คอนกามปู 85 44.7
  กระโจนใส 55 19
  กรงเล็บทำลายลาง 0 0
  ปนใหญออคตัน 50 21.7
  มิเรอรช็อต 50 20.8
  พลังสุดขีด 85 28.3
  เหล็กในปลิดชีพ 50 22.7
  กราสมิกเซอร 45 14.5
  ดูดเลือด 0 0
  เดรนพันช 50 20.8
  ชาโดวโบน 80 28.6
  น้ำโคลน 50 22.7
  เตะเปลวเพลิง 45 37.5
  เชลลเบลด 45 34.6
  โกรวพันช 50 25
  กีกาอิมแพค 200 42.6
  ระเบิดอารมณ 10 5
  ทดแทนคุณ 35 50
  ซิงโครนอยซ 80 30.8
  เขาสวาน 9000 4736.8
  แยกพสุธา 9001 3214.6
  ดาบศักดิ์สิทธิ์ 55 45.8
  ฟลายอิ้งเพรส 110 47.8
  กระสุนคลื่นพลัง 90 50
  เอาคืน 100 45.5
  ปนใหญหิน 110 30.6
  แอโรบลาสท 180 52.9
  เทคโนบัสเตอร 120 60
  เทคโนบัสเตอร 120 60
  เทคโนบัสเตอร 120 60
  เทคโนบัสเตอร 120 60
  เทคโนบัสเตอร 120 60
  บินขึ้น 80 44.4
  V-เจอเนอเรต 95 33.9
  ลีฟสตอรม 130 52
  จูโจมสามทา 75 30
  ระบำขนนก 35 12.5
  เวเธอรบอล 55 34.4
  ไซโคแฟงก 30 25
  ไฟศักดิ์สิทธิ์ 120 46.2
  หอกน้ำแข็ง 60 27.3
  แอโรบลาสท+ 200 58.8
  แอโรบลาสท++ 225 66.2
  ไฟศักดิ์สิทธิ์+ 135 51.9
  ไฟศักดิ์สิทธิ์++ 155 59.6
  อะโครแบท 100 50
  ลัสเตอรเพิรจ 100 66.7
  บอลหมอก 105 52.5
  เหวี่ยงกระเด็น 65 34.2
  ซีดแฟลร 120 44.4
  บล็อกกิ้ง 20 11.8
  ชาโดวไดฟ 140 73.7
  มีทิเออรบีม 140 73.7
  ครอสธันเดอร 140 70
  ครอสเฟลม 140 63.6
  โพลเตอรไกสท 140 38.9
  แสนแรงมา 110 68.8
  โลกเยือกแข็ง 160 64
  ไวดเบรกเกอร 35 43.8
  คลื่นเสียงสะทาน 140 60.9
  ดับเบิ้ลพันเซอร 70 35
  Mystical Fire 60 30

IV

calc