ไทย
97% translated

PidgeyCalc

PidgeyCalc

Calculate the most efficient way to evolve all your ปอปโปะs.


Optimal evolutions

Transfer (before using Egg)
{{ getName(res[0]) }} × {{ res[1][0] }}
Evolve creatures
{{ getName(res[0]) }} × {{ res[1][1] }} 0
Mass transfer evolved creatures
{{ getEvName(res[0]) }} × {{ res[1][2] }}
Evolve creature
{{ getName(res[0]) }} × {{ res[1][3] }}

Lucky Egg

{{ luckyEgg }}

Total evolutions

{{ totalEvolutions }}

Total time taken

{{ Math.floor(timeTaken / 60) }} minutes,
{{ timeTaken % 60 }} seconds

IV

calc