ไทย
97% translated

หนึ่งแสนโวลต (ไฟฟา Move)

หนึ่งแสนโวลต

ไฟฟา move

Damage

Base damage
80
DPS
32
EPS*
-20

PVP Damage

Base damage
90
DPS
36
EPS
-22

About

Stats

Move duration 2500 ms
Damage window 1800 - 2300 ms
Energy -50

IV

calc