ไทย
97% translated

คอยล (Pokémon GO)

คอยล Pokemon GO

คอยล

#81 (คันโต)

Pokémon type

ไฟฟา
โลหะ
Vulnerable to…
ดิน deals 256% damage.
ตอสู deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
บิน deals 39% damage.
พิษ deals 39% damage.
โลหะ deals 39% damage.

คอยล Raid Guide

คอยล has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คอยล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คอยล, which has the following appearance:

About

"คอยลจะนำตัวเองเขาไปติดกับสายไฟเพื่อกินพลังงานไฟฟา หากบานของคุณเกิดไฟฟาขัดของขึ้น ลองไปเช็คที่แผงไฟฟาดู คุณอาจจะเจอคอยลจำนวนมากอยูที่นั่นก็ได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
  สปารค 6 12.9 10.3
Main move Damage EPS DPS
  ปลอยกระแสไฟฟา 65 -13.2 31.2
  แมกเน็ทบอมบ 70 -11.8 30
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 38.4
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คอยล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc