ไทย
97% translated

ธันเดอร (Pokémon GO)

ธันเดอร Pokemon GO

ธันเดอร

#145 (คันโต)

Evolution

ธันเดอร currently has no evolutions in Pokémon GO.

ธันเดอร Raid Guide

ธันเดอร has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ธันเดอร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ธันเดอร, which has the following appearance:

About

"ธันเดอรเปนโปเกมอนในตำนานที่สามารถควบคุมไฟฟาได ปกติแลวจะอาศัยอยูในพายุเมฆ และจะมีพลังมากขึ้นเมื่อมีสายฟาฟาด"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชารจบีม 8 13.6 8.7
  ช็อคไฟฟา Elite TM 5 13.3 10
Main move Damage EPS DPS
  จะงอยสวาน 65 -14.3 33.9
  พลังโบราณ 70 -9.4 20
  ฟาผา 100 -41.7 50
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 38.4
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 45.4
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ธันเดอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc