ไทย
97% translated

นิโดรินา (Pokémon GO)

นิโดรินา Pokemon GO

นิโดรินา

#30 (คันโต)

Standard game images

นิโดรินา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นิโดรินา, which has the following appearance:

About

"เวลาที่นิโดรินาอยูกับเพื่อนหรือครอบครัว มันจะซอนหนามของมันไวเพื่อไมใหทำรายกันและกัน มันจะเกิดความกังวลหากตองอยูหางจากตัวอื่น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  เหล็กในพิษ 5 11.7 10
Main move Damage EPS DPS
  ขุดรู 100 -10.6 21.3
  เขี้ยวมหาพิษ 35 -19.4 24.7
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 32
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นิโดรินา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc