ไทย
97% translated

ไมนัน (Pokémon GO)

ไมนัน Pokemon GO

ไมนัน

#312 (โฮเอ็น)

Evolution

ไมนัน currently has no evolutions in Pokémon GO.

ไมนัน Raid Guide

ไมนัน has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Where to find ไมนัน

ไมนัน will only normally appear in the wild in Europe, Asia, Australasia.

Map for ไมนัน in Pokémon GO View map »

Standard game images

ไมนัน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ไมนัน, which has the following appearance:

About

"ใหความสำคัญกับการใหกำลังใจพวกพองมากกวา ตัวเอง จะช็อตไฟฟาที่ปลอยออกมาจากรางกาย เพื่อ สรางประกายไฟเจิดจาไปในขณะที่ใหกำลังใจพวกพอง"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไมนัน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc