ไทย
97% translated

มิลแทงค (Pokémon GO)

มิลแทงค Pokemon GO

มิลแทงค

#241 (โจโตะ)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Evolution

มิลแทงค currently has no evolutions in Pokémon GO.

มิลแทงค Raid Guide

มิลแทงค has previously been Raid Boss in Tier 2 and Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

มิลแทงค - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny มิลแทงค, which has the following appearance:

About

"มิลแทงคสามารถใหนมมากกวา 5 แกลลอนในทุกๆ วัน ทั้งเด็กและผูใหญตางชื่นชอบนมที่หวานอรอยนี้ คนที่ไมสามารถดื่มนมไดก็จะเปลี่ยนมันเปนโยเกิรตแลวกินแทนได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  พุงเขาชน 5 10 12
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 10.9
  กลิ้ง 14 12.9 10
Main move Damage EPS DPS
  เหยียบแบน 55 -29.4 38.8
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 31.6
  ไจโรบอล 80 -15.2 24.2
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 32

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to มิลแทงค

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc