ไทย
97% translated

บอสโกโดรา (Pokémon GO)

บอสโกโดรา Pokemon GO

บอสโกโดรา

#306 (โฮเอ็น)

บอสโกโดรา Raid Guide

บอสโกโดรา has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

บอสโกโดรา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny บอสโกโดรา, which has the following appearance:

About

"บอสโกโดราอางสิทธิ์ทั้งภูเขาเปนอาณาเขตของตนเอง มันจะจัดการกับสิ่งใดก็ตามที่ทำลายสภาพแวดลอมอยางไรความปรานี และลาดตระเวนอาณาเขตของตนอยางระมัดระวังตลอดเวลา"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ดรากอนเทล 15 8.2 13.6
  ไอออนเทล 15 6.4 16.4
  ตีตก 16 6.7 16
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  ฟาผา 100 -41.7 41.7
  เฮฟวีบอมเบอร 70 -23.8 40
  ปดกั้นดวยศิลา 70 -15.6 26.3
  มีทิเออรบีม 140 -52.6 88.4
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to บอสโกโดรา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc