ไทย
97% translated

ปดกั้นดวยศิลา (หิน Move)

ปดกั้นดวยศิลา

หิน move

IV

calc