ไทย
97% translated

โคโคโดรา (Pokémon GO)

โคโคโดรา Pokemon GO

โคโคโดรา

#304 (โฮเอ็น)

โคโคโดรา Raid Guide

โคโคโดรา has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

โคโคโดรา - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โคโคโดรา, which has the following appearance:

About

"โปเกมอนนี้มีรางกายเปนเหล็ก ในการเสริมสรางรางกายโคโคโดราจะกินแรเหล็กที่มันขุดจากภูเขา บางครั้งก็ทำใหเกิดปญหาใหญเมื่อมันกินสะพานและทางรถไฟ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  พุงเขาชน 5 10 10
  เมทัลคลอว 8 10 13.7
Main move Damage EPS DPS
  ปดกั้นดวยศิลา 70 -15.6 26.3
  ไอออนเฮด 60 -26.3 37.9
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 26.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โคโคโดรา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc