ไทย
97% translated

ปลอยกระแสไฟฟา (ไฟฟา Move)

ปลอยกระแสไฟฟา

ไฟฟา move

Damage

Base damage
65
DPS
26
EPS*
-13.2

PVP Damage

Base damage
65
DPS
26
EPS
-18

About

Stats

Move duration 2500 ms
Damage window 1700 - 2100 ms
Energy -33

IV

calc