ไทย
94% translated

ปล่อยกระแสไฟฟ้า (ไฟฟ้า Move)

ปล่อยกระแสไฟฟ้า

ไฟฟ้า move

IV

calc