ไทย
97% translated

ซาวามูลาร (Pokémon GO)

ซาวามูลาร Pokemon GO

ซาวามูลาร

#106 (คันโต)

ซาวามูลาร Raid Guide

ซาวามูลาร has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ซาวามูลาร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ซาวามูลาร, which has the following appearance:

About

"ขาของซาวามูลารสามารถยืดหดไดอยางอิสระ ดวยขาที่เหมือนสปริงนี้ทำใหลูกเตะของมันสรางความเสียหายแกศัตรูไดอยางมาก หลังจากแบตเทิลมันจะนวดคลายกลามเนื้อขาของมันใหคลายจากความเหนื่อยลา"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เตะเลียด 6 10 12
  ถลมหิน 15 7.7 13.8
  เตะสองครั้ง 10 13 12
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 43.5
  เตะต่ำ 40 -17.4 25.3
  อินไฟท 100 -43.5 52.2
  ผาอิฐ Elite TM 40 -20.6 30
  เหยียบแบน Elite TM 55 -29.4 32.4
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ซาวามูลาร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc