ไทย
97% translated

เตะเลียด (ตอสู Move)

เตะเลียด

ตอสู move

IV

calc