ไทย
97% translated

เอบิวาลาร (Pokémon GO)

เอบิวาลาร Pokemon GO

เอบิวาลาร

#107 (คันโต)

เอบิวาลาร Raid Guide

เอบิวาลาร has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เอบิวาลาร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เอบิวาลาร, which has the following appearance:

About

"เอบิวาลารมีจิตวิญญาณของนักมวยที่มุงสูการแขงขันระดับโลก มันมีจิตใจที่ไมยอทอและไมยอมแพตออุปสรรคใด"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  บูลเล็ทพันช 9 11.1 10
  ตอบโต 12 8.9 16
  ถลมหิน Elite TM 15 7.7 13.8
Main move Damage EPS DPS
  หมัดเยือกแข็ง 50 -17.4 26.3
  หมัดสายฟา 45 -18.3 25
  หมัดไฟ 55 -15 25
  อินไฟท 100 -43.5 52.2
  โกรวพันช 50 -16.5 30
  ผาอิฐ Elite TM 40 -20.6 30
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เอบิวาลาร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc