ไทย
97% translated

แรคอยล (Pokémon GO)

แรคอยล Pokemon GO

แรคอยล

#82 (คันโต)

Pokémon type

ไฟฟา
โลหะ
Vulnerable to…
ดิน deals 256% damage.
ตอสู deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
บิน deals 39% damage.
พิษ deals 39% damage.
โลหะ deals 39% damage.

แรคอยล Raid Guide

แรคอยล has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แรคอยล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แรคอยล, which has the following appearance:

About

"แรคอยลมักปลอยพลังงานแมเหล็กที่รุนแรงจนทำใหเครื่องยนตกลไกพังลงได เพราะอยางนั้นตามเมืองใหญจะมีสัญญาณเตือนเมื่อมีการรวมกลุมกันของโปเกมอนนี้"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สปารค 6 12.9 10.3
  ชารจบีม 8 13.6 8.7
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
Main move Damage EPS DPS
  ลัสเตอรแคนนอน 100 -37 44.4
  แมกเน็ทบอมบ 70 -11.8 30
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 45.4
  ปลอยกระแสไฟฟา 65 -13.2 31.2
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แรคอยล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc