ไทย
97% translated

ลัสเตอรแคนนอน (โลหะ Move)

ลัสเตอรแคนนอน

โลหะ move

IV

calc