ไทย
97% translated

จิบะคอยล (Pokémon GO)

จิบะคอยล Pokemon GO

จิบะคอยล

#462 (ชินโอ)

Pokémon type

ไฟฟา
โลหะ
Vulnerable to…
ดิน deals 256% damage.
ตอสู deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
บิน deals 39% damage.
พิษ deals 39% damage.
โลหะ deals 39% damage.

Standard game images

จิบะคอยล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny จิบะคอยล, which has the following appearance:

About

"ยังมีบางคนที่เชื่อวาโปเกมอนนี้มาจากอวกาศ มันสามารถสรางสนามแมเหล็กอันทรงพลังได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สปารค 6 12.9 10.3
  ชารจบีม 8 13.6 8.7
Main move Damage EPS DPS
  ลัสเตอรแคนนอน 100 -37 44.4
  ไวลดโวลต 90 -19.2 41.5
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 45.4
  มิเรอรช็อต 50 -13.8 25
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to จิบะคอยล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc