ไทย
97% translated

บริการอน (Pokémon GO)

บริการอน Pokemon GO

บริการอน

#652 (คาลอส)

Standard game images

บริการอน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny บริการอน, which has the following appearance:

About

"มีพลังขนาดใชตัวพุงเขาชนรถถังหนัก 50 ตันให พลิกหงายทองได จะปกปองพวกพอง โดยใชตัวเองเปนโลกำบัง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เตะเลียด 6 10 12
  แสเถาวัลย 7 10 14
  ตีตก 16 6.7 13.3
  คัตเตอรใบไม Legacy 13 7 15.6
Main move Damage EPS DPS
  โซลารบีม 180 -20.4 44.1
  ไจโรบอล 80 -15.2 24.2
  เอนเนอรจี้บอล 90 -12.8 27.7
  พลังสุดขีด 85 -16.7 34
  ฮารดแพลนท Elite TM 100 -19.2 46.2

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to บริการอน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc