ไทย
96% translated

ไจโรบอล (โลหะ Move)

ไจโรบอล

โลหะ move

IV

calc