ไทย
97% translated

เนียวโรบอน (Pokémon GO)

เนียวโรบอน Pokemon GO

เนียวโรบอน

#62 (คันโต)

เนียวโรบอน Raid Guide

เนียวโรบอน has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เนียวโรบอน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เนียวโรบอน, which has the following appearance:

About

"กลามเนื้ออันแข็งแรงที่ถูกพัฒนามาเปนอยางดีของเนียวโรบอนจะไมมีวันออนแรงลงไมวามันจะออกแรงเทาไรก็ตาม ความแข็งแรงที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อยนี้ทำใหมันสามารถวายน้ำไปมาขามมหาสมุทรไดอยางงายดาย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ฟอง 12 11.7 12
  ถลมหิน 15 7.7 13.8
  มัดช็อต 5 11.7 8.3
Main move Damage EPS DPS
  หมัดเยือกแข็ง 50 -17.4 26.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  หมัดดินระเบิด 90 -18.5 40
  โกรวพันช 50 -16.5 30
  กงลอนรก Elite TM 60 -22.7 32.7
  น้ำรอน 80 -13.5 25.9
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เนียวโรบอน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc