ไทย
97% translated

เนียวโรโซ (Pokémon GO)

เนียวโรโซ Pokemon GO

เนียวโรโซ

#61 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 4 Pokémon in the เนียวโรโมะ family. เนียวโรโซ evolves from เนียวโรโมะ which costs 25 Candy, and can evolve into either เนียวโรบอน or เนียวโรโทโนะ (using the สัญลักษณ์แห่งราชา evolution item) and costs 100 Candy.

Standard game images

เนียวโรโซ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เนียวโรโซ, which has the following appearance:

About

"ผิวของเนียวโรโซมักจะเปยกและลื่นดวยของเหลวที่ปกคลุมเปนชั้นบาง ๆ อยูเสมอ และดวยความลื่นนี้ทำใหมันสามารถลื่นหลุดจากการจับตัวของคูตอสูในแบตเทิลไดงาย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 8.3
  ฟอง 12 11.7 12
Main move Damage EPS DPS
  บับเบิ้ลบีม 45 -17.4 28.4
  ระเบิดโคลน 55 -14.3 23.9
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  น้ำรอน Elite TM 80 -13.5 25.9
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เนียวโรโซ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc