ไทย
97% translated

เนียวโรโมะ (Pokémon GO)

เนียวโรโมะ Pokemon GO

เนียวโรโมะ

#60 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 4 Pokémon in the เนียวโรโมะ family. เนียวโรโมะ evolves into เนียวโรโซ which costs 25 Candy, which then evolves into either เนียวโรบอน or เนียวโรโทโนะ.

เนียวโรโมะ Raid Guide

เนียวโรโมะ has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เนียวโรโมะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เนียวโรโมะ, which has the following appearance:

About

"ผิวของเนียวโรโมะนั้นบางมากจนสามารถมองเห็นเครื่องในที่ขดเปนวงผานผิวหนัง อยางไรก็ตามถึงแมผิวของมันจะบางมากแตก็ยืดหยุนมากเชนกัน แมแตกรงเล็บที่แหลมคมก็ยังกระเดงกลับไป"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เนียวโรโมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc