ไทย
96% translated

ไอออนเฮด (โลหะ Move)

ไอออนเฮด

โลหะ move

IV

calc