ไทย
97% translated

เอ็มเพลท (Pokémon GO)

เอ็มเพลท Pokemon GO

เอ็มเพลท

#395 (ชินโอ)

Pokémon type

น้ำ
โลหะ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
ดิน deals 160% damage.
ไฟฟา deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
พิษ deals 39% damage.
โลหะ deals 39% damage.
น้ำแข็ง deals 39% damage.

Standard game images

เอ็มเพลท - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เอ็มเพลท, which has the following appearance:

About

"เขาทั้งสามที่ยื่นออกมาจากจะงอยปากของมันเปนสัญลักษณแสดงถึงพลังอำนาจ ตัวที่เปนผูนำจะมีเขาที่ใหญที่สุด"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เมทัลคลอว 8 10 13.7
  ปนน้ำตก 16 6.7 16
Main move Damage EPS DPS
  ลัสเตอรแคนนอน 100 -37 44.4
  พายุหิมะ 130 -32.3 41.9
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  ปนใหญพลังน้ำ Elite TM 90 -26.3 56.8
  จะงอยสวาน 65 -14.3 28.3

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เอ็มเพลท

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc