ไทย
97% translated

เมทากรอส (Pokémon GO)

เมทากรอส Pokemon GO

เมทากรอส

#376 (โฮเอ็น)

Pokémon type

โลหะ
พลังจิต
Vulnerable to…
ดิน deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
พิษ deals 39% damage.
พลังจิต deals 39% damage.

เมทากรอส Raid Guide

เมทากรอส has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เมทากรอส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เมทากรอส, which has the following appearance:

About

"เมทากรอสมีทั้งหมดสี่สมอง เมื่อรวมสมองทั้งสี่เขาดวยกันจะสามารถคิดการคำนวณที่ยากไดเร็วกวาซูเปอรคอมพิวเตอรเสียอีก มันสามารถลอยตัวขึ้นในอากาศไดโดยเก็บขาทั้งสี่ของมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  บูลเล็ทพันช 9 11.1 12
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 13.1
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 38.9
  ลัสเตอรแคนนอน 100 -37 44.4
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  โคเม็ทพันช Elite TM 100 -19.2 46.2
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เมทากรอส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc