ไทย
97% translated

เรจิสตีล (Pokémon GO)

เรจิสตีล Pokemon GO

เรจิสตีล

#379 (โฮเอ็น)

Pokémon type

โลหะ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
ดิน deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
พิษ deals 39% damage.

Evolution

เรจิสตีล currently has no evolutions in Pokémon GO.

เรจิสตีล Raid Guide

เรจิสตีล has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เรจิสตีล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เรจิสตีล, which has the following appearance:

About

"เรจิสตีลมีรางกายที่แข็งแรงกวาโลหะทุกชนิด เปนที่แนชัดวารางกายของมันกลวง ไมมีใครรูวาโปเกมอนนี้กินอะไรเปนอาหาร"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เมทัลคลอว 8 10 13.7
  ถลมหิน 15 7.7 11.5
  ล็อคออน 1 20 3.3
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 39.5
  ลัสเตอรแคนนอน 100 -37 44.4
  โฟกัสบลาสท 140 -28.6 40
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา Elite TM 140 -27 37.8

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เรจิสตีล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc