ไทย
97% translated

คิงเกลอร (Pokémon GO)

คิงเกลอร Pokemon GO

คิงเกลอร

#99 (คันโต)

คิงเกลอร Raid Guide

คิงเกลอร has previously been Raid Boss in Tier 1 and Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คิงเกลอร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คิงเกลอร, which has the following appearance:

About

"คิงเกลอรมีกามที่ใหญมหึมา และใชกามนั้นเหวี่ยงไปมาเพื่อสื่อสารกัน แตเพราะกามของมันหนักเกินไปจึงทำใหเหนื่อยเร็ว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เมทัลคลอว 8 10 11.4
  ฟอง 12 11.7 12
  มัดช็อต Elite TM 5 11.7 8.3
Main move Damage EPS DPS
  หนีบ 35 -17.4 18.4
  ซิสเซอรครอส 45 -20.6 28.1
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  คอนกามปู 85 -26.3 53.7
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คิงเกลอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc