ไทย
97% translated

อิวารค (Pokémon GO)

อิวารค Pokemon GO

อิวารค

#95 (คันโต)

อิวารค Raid Guide

อิวารค has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

อิวารค - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny อิวารค, which has the following appearance:

About

"อิวารคมีแมเหล็กอยูที่สมองของมัน เปนเหมือนกันเข็มทิศที่ทำใหมันไมหลงทางแมขณะที่อยูในอุโมงค ยิ่งอายุมากขึ้นรางกายจะยิ่งกลมเกลี้ยงมากขึ้นตามไปดวย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  พุงเขาชน 5 10 10
  หินผาถลม 12 7.8 16
Main move Damage EPS DPS
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 52.2
  สุสานทรายดูด 60 -8.3 18
  เฮฟวีบอมเบอร 70 -23.8 33.3
  ผาทลาย Elite TM 80 -18.5 35.6
  ไอออนเฮด Elite TM 60 -26.3 31.6
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to อิวารค

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc