ไทย
97% translated

คาเมล (Pokémon GO)

คาเมล Pokemon GO

คาเมล

#8 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the เซนิกาเมะ family. คาเมล evolves from เซนิกาเมะ which costs 25 Candy, and evolves into คาเม็กซ which costs 100 Candy.

คาเมล Raid Guide

คาเมล has previously been Raid Boss in Tier 1 and Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คาเมล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คาเมล, which has the following appearance:

About

"หางที่ใหญโตและเต็มไปดวยขนฟูฟองนั้น จะมีสีเขมขึ้นไปตามอายุ รองรอยบนกระดองของคาเมลนั้นถือเปนหลักฐานแสดงถึงความทรหดของผูแข็งแกรง"

All counter Pokémon

Most vulnerable to คาเมล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc