ไทย
97% translated

เซนิกาเมะ (Pokémon GO)

เซนิกาเมะ Pokemon GO

เซนิกาเมะ

#7 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the เซนิกาเมะ family. เซนิกาเมะ evolves into คาเมล which costs 25 Candy, which then evolves into คาเม็กซ costing 100 Candy.

เซนิกาเมะ Raid Guide

เซนิกาเมะ has previously been Raid Boss in Tier 1 and Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เซนิกาเมะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เซนิกาเมะ, which has the following appearance:

About

"กระดองของเซนิกาเมะไมไดเพียงแตปกปองรางกายของมันเทานั้น กระดองทรงกลมและรองที่ผิวหนานั้นยังชวยลดแรงเสียดทานของน้ำ ทำใหโปเกมอนนี้วายน้ำไดอยางรวดเร็วดวย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to เซนิกาเมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc