ไทย
97% translated

อุซึดง (Pokémon GO)

อุซึดง Pokemon GO

อุซึดง

#70 (คันโต)

Standard game images

อุซึดง - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny อุซึดง, which has the following appearance:

About

"อุซึดงมีหางที่เหมือนกับตะขออันใหญ มันจะใชตะขอนี้หอยตัวบนตนไมและนอนหลับในเวลากลางคืน ถามันนอนดิ้นเกินไป ตอนเชามันจะตื่นมาโดยพบวาตัวเองอยูที่พื้น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กรดละลาย 9 10 13.5
  ปนกลเมล็ดพืช 8 12.7 8.7
  คัตเตอรใบไม Elite TM 13 7 15.6
Main move Damage EPS DPS
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  พาวเวอรวิป 90 -19.2 41.5
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to อุซึดง

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc