ไทย
97% translated

โพรีกอน-แซด (Pokémon GO)

โพรีกอน-แซด Pokemon GO

โพรีกอน-แซด

#474 (ชินโอ)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

โพรีกอน-แซด - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โพรีกอน-แซด, which has the following appearance:

About

"มีการอัปเดตที่ผิดพลาดไปยังโปรแกรมของมัน ทำใหพฤติกรรมของมันแปลกไปอยางเห็นไดชัด ดังนั้นการทดลองอาจนับวาลมเหลว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชารจบีม 8 13.6 7.3
  พลังเรนลับ 15 10 12
  ล็อคออน 1 20 4
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 47.4
  พายุหิมะ 130 -32.3 41.9
  โซลารบีม 180 -20.4 36.7
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 37.8
  จูโจมสามทา Elite TM 75 -20 36
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โพรีกอน-แซด

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc