ไทย
97% translated

โพรีกอน2 (Pokémon GO)

โพรีกอน2 Pokemon GO

โพรีกอน2

#233 (โจโตะ)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the โพรีกอน family. โพรีกอน2 evolves from โพรีกอน which costs 25 Candy, and evolves into โพรีกอน-แซด (using the หินชินโอ evolution item) and costs 100 Candy.

Standard game images

โพรีกอน2 - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โพรีกอน2, which has the following appearance:

About

"โพรีกอน2 ถูกสรางขึ้นโดยมนุษยดวยพลังของวิทยาศาสตร เปนโปเกมอนที่มนุษยสรางขึ้นและใสปญญาประดิษฐที่ทำใหสามารถเรียนรูทาทางและอารมณใหม ๆ ไดดวยตัวเอง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชารจบีม 8 13.6 7.3
  พลังเรนลับ 15 10 12
  ล็อคออน 1 20 4
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 47.4
  โซลารบีม 180 -20.4 36.7
  ปนใหญแมเหล็กไฟฟา 140 -27 37.8
  จูโจมสามทา 75 -20 36
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โพรีกอน2

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc