ไทย
97% translated

โดราเปยน (Pokémon GO)

โดราเปยน Pokemon GO

โดราเปยน

#452 (ชินโอ)

โดราเปยน Raid Guide

โดราเปยน has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

โดราเปยน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โดราเปยน, which has the following appearance:

About

"พลังของกรงเล็บที่แขนทั้งสองขางสามารถทำลายรถทั้งคันใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยได และที่ปลายของกรงเล็บสามารถปลอยพิษออกมาได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 14.4
  เหล็กในพิษ 5 11.7 10
  เกาะติด 10 12.7 9.1
  เขี้ยวน้ำแข็ง 12 13.3 8
Main move Damage EPS DPS
  อควาเทล 50 -17.4 26.3
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  กัดขย้ำ 70 -10.3 26.3
  เหล็กในปลิดชีพ 50 -15 22.7
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โดราเปยน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc