ไทย
97% translated

ดาเทนกุ (Pokémon GO)

ดาเทนกุ Pokemon GO

ดาเทนกุ

#275 (โฮเอ็น)

Pokémon type

หญา
ความมืด
Vulnerable to…
แมลง deals 256% damage.
ตอสู deals 160% damage.
บิน deals 160% damage.
พิษ deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำแข็ง deals 160% damage.
แฟรี่ deals 160% damage.
Resistant to…
ดิน deals 63% damage.
ผี deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
ความมืด deals 63% damage.
พลังจิต deals 39% damage.

ดาเทนกุ Raid Guide

ดาเทนกุ has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ดาเทนกุ, which has the following appearance:

About

"ดาเทนกุเปนโปเกมอนลึกลับที่วากันวาอาศัยอยูบนตนไมสูงตระหงานที่อายุกวาพันป มันสามารถสรางลมพายุที่นากลัวไดดวยพัดที่ถืออยู"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอรใบไม 13 7 15.6
  หลอกตี 10 10 13.3
  บารกเอาต 12 12.7 13.1
  ปนกลเมล็ดพืช Elite TM 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  ลีฟเบลด 70 -13.8 35
  ลมพายุ 110 -37 40.7
  หลอกลวง 70 -25 42
  กราสมิกเซอร 45 -10.6 17.4
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ดาเทนกุ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc