ไทย
97% translated

มัสสึกุมะ (Pokémon GO)

มัสสึกุมะ Pokemon GO

มัสสึกุมะ

#264 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

มัสสึกุมะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny มัสสึกุมะ, which has the following appearance:

About

"มัสสึกุมะจะวิ่งดวยความเร็วเต็มที่และเปนเสนตรงอยูเสมอ หากเจอกับสิ่งกีดขวางมันจะเลี้ยวหลบเปนมุมฉาก จะทาทายอยางมากหากเจอกับถนนที่เปนทางโคง"

All counter Pokémon

Most vulnerable to มัสสึกุมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc