ไทย
93% translated

โจมตีด้วยพิษ (พิษ Move)

โจมตีด้วยพิษ

พิษ move

IV

calc