ไทย
97% translated

นิโดริโน (Pokémon GO)

นิโดริโน Pokemon GO

นิโดริโน

#33 (คันโต)

นิโดริโน Raid Guide

นิโดริโน has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

นิโดริโน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นิโดริโน, which has the following appearance:

About

"นิโดริโนมีเขาที่แข็งแกรงกวาเพชร หากมีศัตรูอยูตรงหนา หนามบนหลังของมันจะลุกชันขึ้นและเผชิญหนากับศัตรูดวยกำลังทั้งหมดที่มันมี"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  โจมตีดวยพิษ 10 8.8 15
  เหล็กในพิษ 5 11.7 10
Main move Damage EPS DPS
  ขุดรู 100 -10.6 21.3
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  เขาขวิด 40 -17.8 21.6
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นิโดริโน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc