ไทย
97% translated

เบ็ทเบเตอร (Pokémon GO)

เบ็ทเบเตอร Pokemon GO

เบ็ทเบเตอร

#88 (คันโต)

เบ็ทเบเตอร Raid Guide

เบ็ทเบเตอร has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เบ็ทเบเตอร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เบ็ทเบเตอร, which has the following appearance:

About

"รางกายที่เหนียวหนืดเหมือนโคลนของเบ็ทเบเตอรสามารถลอดผานชองวางใด ๆ ก็ตามไดไมวาจะเล็กเพียงใด มันมักจะเขาไปในทอระบายน้ำเพื่อดื่มกินน้ำที่เนาเสีย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  โจมตีดวยพิษ 10 8.8 15
  สาดโคลน 18 8.6 12.9
  กรดละลาย Event 9 10 13.5
Main move Damage EPS DPS
  สลัดจแอตแทก 50 -15.7 28.6
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  ระเบิดโคลน 55 -14.3 23.9
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เบ็ทเบเตอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc