ไทย
97% translated

มุเก็นไดนา (Pokémon GO)

มุเก็นไดนา Pokemon GO

มุเก็นไดนา

#890 (กาลาร)

Evolution

มุเก็นไดนา currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"แกนกลางชวงอกจะดูดซับพลังงานที่พวยพุงจากผืนดิน ของภูมิภาคกาลาร เพื่อใชชีวิตอยูอยางกระฉับกระเฉง"

All counter Pokémon

Most vulnerable to มุเก็นไดนา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc