ไทย
97% translated

แกลล็อป (Pokémon GO)

แกลล็อป Pokemon GO

แกลล็อป

#78 (คันโต)

แกลล็อป Raid Guide

แกลล็อป has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แกลล็อป - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แกลล็อป, which has the following appearance:

About

"แกลล็อปมักจะวิ่งเลนเรื่อยเป่อยไปตามทุงหญา แตเมื่อไรที่มันเอาจริงแผงขนไฟของมันจะลุกโชนและวิ่งไดเร็วถึง 150 ไมลตอชั่วโมงเลยทีเดียว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เตะเลียด 6 10 10
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
  ลูกไฟ Elite TM 10 10 12
  เผาใหเปนเถาถาน 29 8.7 15.1
Main move Damage EPS DPS
  คลื่นความรอน 95 -33.3 38
  ดริลไลนเนอร 80 -17.9 28.6
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  ไนโตรชารจ 70 -8.7 22.1
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แกลล็อป

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc