ไทย
93% translated

ดริลไลน์เนอร์ (ดิน Move)

ดริลไลน์เนอร์

ดิน move

About

Stats

Move duration 2800 ms
Damage window 1700 - 2600 ms
Energy -50

IV

calc